2010

Výroční valná hromada se konala 22.1.2011

Výbor se scházel pravidelně na svých schůzkách a  řešil  potřeby a požadavky, které v průběhu roku vznikaly  pro zabezpečení chodu  organizace. Zástupci SDH se pravidelně účastnili čtvrtletních schůzek okrsku, a  porad a školení  pořádaných OSH.

 

16. ledna jsme na VVH zvolili nový výbor,  neboť v roce 2010 končilo volební období, a proběhly volby na  všech úrovních SH  ČMS.

 

13. února jsme opět zajišťovali  tradiční ostatkový průvod.  Jako vždy jsme se ráno sešli v truhlárně firmy Triztal. Účast byla hojná a ráno  vycházelo na trasu 50 masek za doprovodu "Valanky."  

Počasí nám přálo, sněhu bylo dost, a to je vždy velkou výhodou. Po projití  celé trasy došli do cíle v pozdních odpoledních hodinách  muzikanti, a masek  bohužel poskrovnu,  což je jev posledních let. Když se podívám zpátky, tak  byla  pokaždé ještě večer taneční zábava a skoro všichni, kdo šli v  průvodu, tak se večer zábavy zúčastnili. Nyní se zdá, že je zřejmě alkohol  silnější, nebo tenkrát jsme víc vydrželi anebo jsme  byli odpovědnější?   Jinak ale všem, kteří se na přípravě i průběhu této akce podíleli patří dík a  doufejme, že tato tradice ještě nějaký čas přežije.

 

20. února byl v Třebešově zvolen nový výbor  také v našem okrsku. Z každého sboru byli navrženi a zvoleni 3 členové,  a tak  má okrskový výbor 18 členů. Za náš sbor to jsou: Jan Hartman jako starosta  okrsku, Petr Dokulil jako referent prevence  a Miroslav Jedlinský jako člen  Kontrolní a revizní rady. Výbor okrsku se schází 4x ročně. Na poslední schůzi jsme se domluvili, že obnovíme tradici jak to bylo dříve, a budeme na  své VVH  zvát hosty z SDH našeho okrsku.

 

V průběhu roku nám úspěšně pokračovala práce mladých hasičů a vedli si velice  dobře. Zakoupil a doplnil se některý chybějící materiál jak pro mladé hasiče,  tak i pro soutěže dospělých. (proudnice, hadice, savice, přilby).

 

26. června proběhl v Ličně sraz rodáků a odhalení pomníku padlým ve  světových válkách. Na přípravách a průběhu této akce jsme se také podíleli. Celá  akce se konala za pěkného počasí na farské zahradě. V budově bývalé fary byla  připravena výstava, průřez historií i současností školy, hasičů, sokola, a také  jsme si mohli prohlédnout  předměty a věcí z historie.

 

srpnu a v září se bratr František Štěpánek zúčastnil setkání  "Zasloužilých hasičů", které se konalo v Králíkách (prohlídka voj. srubu a has.  muzea v Vamberku a Škoda Auto ve Vrchlabí). Tato setkání se pořádají pravidelně  každý rok. Vedoucím aktivu zasloužilých hasičů je nyní bývalý náměstek starosty  SH ČMS  bratr Josef Netík z Bystrého.

 

8. října - další vydařenou akcí byl  zájezd do sklípku v Hustopečích. Už  několikrát jsme tento výlet  plánovali,  až se to tentokrát konečně povedlo.  Odjezd byl naplánován na pátek 8.října odpoledne autobusem firmy AUDIS. Cesta  vesele ubíhala a včas jsme dojeli do Hustopečí, kde nás přivítal Pavel Kazda,  majitel sklepa, a  potažmo už náš kamarád z minulých návštěv.  Kapacita  ubytování byla 40 osob, ale nakonec bylo přihlášeno a jelo nás jelo 29. Výlet se  velice vydařil,  jídla a pití byla hojnost, zpívalo se   a popíjelo (někteří)  až do časných ranních hodin. Zpět jsme se  vraceli v sobotu, ještě jsme se   cestou  zastavili na oběd a okolo 15 hodiny byl návrat domů. 

 

3. prosince jsme se tradičně podíleli na přípravě a rozsvícení  vánočního stromu,  což probíhalo s pěkným programem školy, a ač byla zima, teplý  grog a čaj pomohl vše překonat. Na požádání Sokola se  také  napouštělo hokejové  hřiště za pomocí čerpadla Honda.

 

Ze zprávy velitele sboru:

Rok 2010 byl pro nás, co se  týká výjezdové jednotky, poněkud klidnější, byly jen 2 výjezdy, na které jsme  byli povoláni HZS Rychnov nad Kněžnou. Dále jsme byli  firmou Beas a. s.  požádáni o úklid znečištěné komunikace z důvodu stavby fotovoltaické elektrárny.

Koncem roku byla nově  sestavena výjezdová jednotka, která se pravidelně schází jednou měsíčně  v hasičské zbrojnici za účelem proškolení s výjezdovou technikou.

Mimo jiné proběhlo také  školení velitelů v Dobrušce, kde se školilo ovládání radiostanic, vyplňování  zpráv o zásahu, zdravotnická příprava a různé další novinky. 

Co se týká výjezdové  techniky:

·       Před koncem roku byla potřeba provést oprava kalového čerpadla HONDA.  V dnešní době už je provozu schopné.

·       Dále jsme zakoupili jednu vozidlovou radiostanici, která bude instalována  do vozu AVIA.

·       V současné době je s Obecním úřadem Lično v řešení oprava nádrže na vodu  u vozidla LIAZ. Zjistili jsme únik vody, tak řešíme opravu nebo výměnu nádrže.

·       Obecní úřad nám zakoupil 4 ks nových zásahových přileb, protože ty  současné již nesplňují bezpečnost při zásahu.

Soutěže:

·       V roce 2010 proběhla okrsková soutěž v Byzhradci. Družstvo žen i mužů po  tuhém boji obsadilo shodné čtvrté místo.

·       Letošní soutěž se bude konat v Domašíně.

 

Stav členské základny k 31.12. 2010 je 103 členů.  Z toho 68 mužů, 19 žen a 16  dětí. Nyní máme také přístup do centrální evidence,  takže lze kontrolovat počty a osobní karty členů našeho sboru a našel jsem  nějaké nedostatky. Na loňském hlášení jsem odhlašoval 2 členy (Vostřez P.,  Štefan R.), ale stále je máme na seznamu. Loni jsme také přihlašovali dva  členy a nejsou tam, takže to se musí dát do pořádku. Letos k 1.1.2011  přistoupila Marta Kopecká. V roce 2010 naše řady navždy opustili Dostál  František (8.1.) a Tkadlec Zdeněk (28.6.).

 

Jubilanti pro rok 2011:

Josef Marek - 70 let

Josef Krb - 60 let

Stanislav Koráb - 40 let 

Jan Hartman st. - 85 let

Václav Stodůlka - 70 let

Milan Dostál - 50 let