2016

 

Výbor se scházel pravidelně, podle možností, a řešil potřeby a požadavky, které v průběhu roku vznikaly, pro zabezpečení chodu organizace. Zástupci SDH se pravidelně účastnili schůzek okrsku a porad a školení pořádaných OSH.

 

15.1.2016 - byly na VVH provedeny změny ve výboru: po 31 letech odstoupil z funkce starosty Jan Hartman a zůstal nadále členem výboru SDH. Na jeho místo byl zvolen Petr Dokulil. Ve funkci také skončila hospodářka Miloslava Tomešová. Na její místo byla zvolena Eva Jouklová.

 

6.2.2016jsme zajišťovali tradiční ostatkový průvod masek. Jako vždy jsme se sešli v truhlárně firmy Triztal. Účast byla hojná a již tradičně průvod doprovázela Valanka. 

 

Další akcí byla okrsková soutěž dospělých konaná v Byzhradci 14.5., hra Plamen mládeže ve Výravě 27.-28.5. a sjíždění Orlice 11.-12.6.

 

V červenci se p. František Štěpánek zúčastnil setkání zasloužilých hasičů v Josefově.

 

Dne 8. srpna došlo na výměnu nábytku v kuchyňce a umývárně. Původní linka a skříňky, které jsme různě zdědili z mateřské školy a základní školy, byly už hodně opotřebované. Protože jsou tyto prostory využívány také při volbách, bylo po dohodě s obcí rozhodnuto o jejich výměně. Byla vyměněna také lednička. Poděkování patří zejména obecnímu úřadu, který pořízení financoval a firmě Truhlářství Falta, která linku vyrobila a nainstalovala. 
 

Na konci prázdnin jsme za pomoci obce a sokola uspořádali tradiční posvícenskou zábavu, na které nám zahrála kapela Dynamic z Dobrušky. Akce se hodně povedla.

 

Nové číslo hasičské zbrojnice - Dle nového občanského zákoníku došlo k přeregistraci všech sborů dobrovolných hasičů, a k tomu bylo nutné přidělit hasičské zbrojnici číslo popisné, které dosud neměla, aby bylo zřejmé, kde je sídlo SDH. Naše nové číslo popisné je Lično 205.

 

Ke konci roku ukončili členství na vlastní žádost Kocman Martin, Kocmanová Kateřina, Krb Radim, Resl Matyáš, Zaňka Josef. 

Zemřela Štěpánková Marie. 

K 1.1.2017 přistoupili Beneš Petr, Řezníček Pavel, Šesták Martin, Zárybnický Josef. 

 

Stav členské základny k 1.1.2017 je 114 členů, z toho 79 mužů, 26 žen a 9 dětí. Loni skončilo 6 členů a nově se přihlásili 4 členové.


Jubilanti pro rok 2017:


Kopecký Václav             60 let

Padrián Aleš                  40 let

Škop Zdeněk                 40 let

Šípek Alois                    75 let

Gründl Vlastimil             40 let

Vilímek Antonín             70 let

Koráb Milan                   40 let

Baše Jiří                        40 let

Plašil František               95 let

Škop Roman                  50 let

Kocmanová Hana           40 let

Tošovský Josef              50 let

Hartmanová Marie         60 let

 
 
Ze zprávy velitele
 

Rok 2016 jsme zahájili dokončením opravy naší Liazky, kam bylo namontováno nové čerpadlo a opraven rozvod vzduchu.  V dalších zimních měsících se jednotka připravovala a školila podle nařízení ředitele HZS Královéhradeckého kraje tak, aby byla schopna případného výjezdu. Po celý rok jsme se strojníky snažili absolvovat kondiční jízdy. V jarních měsících jsme se pustili do přípravy na okrskovou soutěž, která se konala 14.5. v Byzhradci. 

V průběhu roku jsme věnovali spoustu času údržbě a opravám techniky, přestavěli jsme PS 12 na zásahovou mašinu. Připravili Avii na prodej do SDH Libníkovice a na Liazku namontovali novou majákovou rampu. V listopadu jsme připravili Liazku na STK, ale opět nás vytrestaly brzdy, a proto byla odvezena do opravy, kde je dodnes.

V loňském roce jsme se dvakrát účastnili velitelských dnů na stanici v Rychnově. Dále jsem absolvoval kurz technika civilní ochrany na stanici v Náchodě.Tato školení spojená s praktickým výcvikem jsou pro nás velkým přínosem, protože každý má možnost si vše odzkoušet v klidu, aby u případného zásahu nedošlo k nějakému trapasu, nebo zranění.

Jinak byl rok 2016 klidný, jednotka nebyla povolána k žádnému zásahu, mimo vyzvednutí dětí ze soutěže v Jílovém. 2x jsme zajistili mytí pekárny a 1x jsme odzkoušeli mašinu při marném pokusu napustit rybník ze studny.

Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi a Ličenskému zastupitelstvu za spolupráci a vyčlenění finančních prostředků pro potřeby výjezdové jednotky, které jsme v loňském roce nevyčerpali. Všem členům za jejich odvedenou práci a čas, který věnovali hasičům, jejich manželkám a přítelkyním za shovívavost, protože naše školení jsou často velmi náročná.

Těším se na další spolupráci v letošním roce.