Cvičení se stříkačkou

Cvičení se stříkačkou - Stříkačka čtyřkolová, ruční

Popsané cvičení je vyjmuto z brožurky

"HASIČSTVÍ, CVIČENÍ HASIČSKÉHO SBORU PRAŽSKÉHO"

napsal Bohumil Tipal - ředitel hasičského sboru a požárního telegrafu královského hlavního města Prahy (rok vydání nám není znám)


Hlavní části čtyřkolové stříkačky

Je-li čtyřkolová stříkačka dobře vyzbrojena, sestává ze čtyř hlavních částí, které jsou:

  • Vůz čili spodek
  • Pumpa tlaková se savým hadem
  • Hadice výpustní  s koncovou rourou
  • a náčiní různé


1/ Rozdělení čísel

Mužstvo, které má cvičiti se stříkačkou, nastoupí v šik, čelem ku stříkačce na výpustné straně a sice tak, aby přední řada byla asi na tři kroky od stříkačky vzdálena, a aby šik středem své délky proti výpustné rouře se nacházel. K řádné obsluze stříkačky jest zapotřebí čtyř hasičů, kteří obdrží čísla a sice:
Na pravém křídle šiku v první řadě stojící muž obdrží číslo třetí, za ním stojící muž v druhé řadě číslo čtvrté, v první řadě druhý muž, stojící vedle čísla třetího, obdrží číslo první a za ním, v druhé řadě stojící muž obdrží číslo druhé. (obr.1)

Ostatní muži ustanoveni jsou jako pumpovali a sice v přední řadě stojící ku přednímu pumpovadlu, kdežto v druhé řadě stojící k zadnímu pumpovadlu.
Jsou-li čtyři čísla ustanovena , velí se:

Čísla ku stříkačce - pochod !


na kterýžto povele stane se následující:
        Číslo první jde přímo k voji, postaví se před ní čelem ku stříkačce a uchopí voj pravou rukou podhmatem (obr.2)


         Číslo druhé jde k zadnímu levému kolu, které jest na straně výpustné a postaví se u tohoto čelem ku předu.
        Číslo třetí obejde zadem stříkačku a postaví se ku přednímu pravému kolu, tj. na straně ssavé, a sice čelem ku předu.
        Číslo čtvrté obejde taktéž zadem stříkačku a postaví se k zadnímu pravému kolu, na straně ssavé, taktéž čelem ku předu.
       Pumpovali zůstanou v šiku státi, avšak po odchodu čtyř čísel urovnají se tak, aby šik prostředkem svým asi proti rouře výpustné se nalézal.

2/ Zapřáhnout a vysednout
Když z mužstva každý řádně na svém místě jest, velí se:

Zapřáhnout a vysednout !


což provedeno následovně:
        Číslo první opustí voj a kráčí na levou stranu stříkačky, naznačí zapřažení koně podsedního, zapne postraňky na rozporku a sice dříve vnitřní a pak zevnitřní a chopiv se pravou rukou páky,vystoupí levou nohou na hlavu předního levého kola, vyšvihne se na stříkačku kde na předním díle dle možnosti čelem ku předu se posadí.
        Číslo druhé ukročí z místa svého dle potřeby na zad, aby se za stříkačku dostal, pak chopí se pravou rukou páky a vystoupí levou nohou na zadní stupátko, načež udělá obrat čelem vzad a vysedna se na zadní truhlík.
        Číslo třetí naznačí zapřažení náručního koně, zapne postraňky na oporku dříve uvnitř, pak zevnější, chopí se levou rukou páky pravou nohou vystoupí na hlavu předního pravého kola vyšvihne se na stříkačku, kde na předním díle, čelem dle možnosti ku předu se posadí.
        Číslo čtvrté ukročí z místa svého dle potřeby na zad, aby se za stříkačku dostal a chopiv se levou rukou páky, vystoupí pravou nohou na zadní stupátko, vyšvihne se do stoje na stupátko, načež udělá obrat čelem v zad a vysedne na zadní truhlík.


Jsou tudíž po vysednutí všecka čtyři čísla na stříkačce následovně rozsazena (obr.3):


           Číslo první sedí na levé straně předku stříkačky, čelem ku předu obrácen, drže se pravou rukou za páku, číslo druhé sedí na levé straně zadního truhlíku čelem na zad a drží se páky levou rukou, číslo třetí sedí na pravé straně předku stříkačky, čelem ku předu a drží se levou rukou páky a číslo čtvrté, sedě na pravé straně zadního truhlíku, čelem na zad, drží se páky pravou rukou.

3/ Oddělení ku předu pochod
Na povel:

Oddělení ku předu - pochod!


Dá se toto do pohybu, aby na místo požáru se dostalo.
Povinnosti čísel mezi jízdou:

Povinnosti čísel prvního a třetího, kteří obličejem ku předu obráceni na předku stříkačky sedí, mezi jízdou jest, aby dávali oba na cestu pozor, na držení a postraňky koní a vůbec na vše, co se může cestou před povozem přihodit.

Čísla druhé a čtvrté, kteří obličejem na zad obráceni na zadním truhlíku stříkačky sedí, dávají pozor, aby snad ze stříkačky něco se neztratilo; kdyby se tak stalo, upozorní na to ihned přední čísla a kočího, aby se volněji jelo i zastavilo, až by ztracená věc zase na své místo mohla býti uložena. Dále dávají pozor na to, aby povoz, který za stříkačkou jede, buďto voznice a nebo vůz s mužstvem a náčiním, držel se v náležité dálce od povozu prvního, tj., aby mezi jízdou povozy na 10 - 15 kroků vzdálenosti za sebou jely.

Že zachovává mužstvo mezi jízdou úplné ticho a klid, rozumí se samo sebou.


4/ Oddělení stát
Na povel:

Oddělení stát !


Zůstane toto po příjezdu na místo požáru státi.

Všechna čísla sesednou se stříkačky a sice opět takovým pravidelným pohybem i hmatem, jak při vysednutí naznačeno bylo.Když čísla první a třetí naznačila vypřáhnutí postraňků koní, postaví se veškerá čísla na svá místa, jak dříve již udáno, totiž: číslo první k voji, číslo druhé u zadního levého kola, číslo třetí u předního pravého kola a čtvrté u zadního pravého kola.
Pumpovali na povel udělají následující pohyb (obr.4).


Členové v první řadě stojící udělají vpravo v bok, přední řada kráčí ihned před stříkačku, kdežto řada zadní jde za stříkačku, kde se čelem ku stříkačce u pákových ramen, od těchto asi 30cm vzdálena, v řadách postaví.

5/ K hašení pohotově
Následuje povel:

Stříkačku k hašení pohotově !

Číslo první opakuje ústně povel tento, opustí voj a jde k levému přednímu kolu, veškerá čtyři čísla udělají obrat čelem ku stříkačce a rozepínají ihned řemínky, kterými jest ssavý had upevněn, načež vyzvednou jej z jeho ložisek do rukou; číslo čtvrté ihned připojuje šroubení na ssavou rouru pumpy, čísla druhé, první a třetí posunou ssavý had v rukou, podávajíce jeden druhému koš, až jej číslo třetí úplně převezme a rovnoběžně s vojí vedle stříkačky na zem položí (obr.5).

Číslo druhé, když ssavý had podalo číslu prvnímu, ukročí za stříkačku, vyzvedne z této pumpovalo na levé straně stříkačky ležící pravou rukou nadhmatem za konec pumpovadla , levou rukou podhmatem v rozpětí paží asi 60cm, vytáhne pumpovalo po délce k sobě a i za sebe, ohlédne se ale dříve, aby někdo v cestě nestál, komu by pumpovadlem takto taženým ublížiti snad mohl. Je-li mu někdo v cestě, upozorní jej povelem pozor! Načež vztyčí pumpovalo kolmo před sebe, udělá obrat vpravo v bok , ohlédne se opět za sebe, načež pumpovalo spustí a zasadí jej do zadních ramen páky. Na to otevře příklop zadního truhlíku, kde výpustná hadice se nachází, načež se opět vedle zadního levého kola čelem do předu postaví.

Číslo první, když ssavý had podalo číslu čtvrtému, jde ihned k zadnímu levému kolu, kde se vedle čísla druhého s tímto v jednu řadu, čelem ku předu stříkačky postaví.

Číslo třetí, když bylo převzalo ssavý koš a vůbec ssavý had, jak dříve již jest udáno a tento na zem položilo, vrátí se ku stříkačce a vyzvedne pumpovalo na pravé straně stříkačky ležící a sice pravou rukou nadhmatem a levou rukou podhmatem v rozpětí paží asi 60 cm, vytáhne pumpovalo po délce k sobě i za sebe, ohlédne se bedlivě, aby někdo v cestě nestál, kdo by tak taženým pumpovadlem poraněn býti mohl a jeho rovněž povelem pozor! Varuje, načež pak vtyčí pumpovalo kolmo před sebe, udělá obrat vpravo v bok, ohlédne se za sebe, načež pumpovalo dolů spustí a zasadí jej do předních ramen páky, načež čelem ku stříkačce přejde přednožmo voj, vyzvedne klíč hydrantový z jeho ložisek, vytáhne jej k sobě a položí pod stříkačku, postaví se pak čelem proti číslu druhému ve vzdálenosti, kde asi výpustná roura na stříkačce se nachází.

Číslo čtvrté, když šroubení ssavého hadu na stříkačku připojilo a je-li tomu třeba i klíčem utáhlo, vyžádá si jednoho muže od předního pumpovala k nadnášení středního šroubení u ssavého hadu, uchopí ssavý had, aniž by jej překročil, u koše pravou rukou podhmatem, levou rukou v nadhmatem v rozpětí rukou asi 40cm od sebe, vyzvedne nad hlavu, udělá obrat vlevo vzad, čímž sobě arciť paže skříží, avšak obličej ku předu dostane, načež pak kráčí se ssavým hadem tak daleko ve čtvrt kruhu ku předu, až had jest od stříkačky kolmo natažen, při čemž mu pomáhá muž od předního pumpovala, nadnášením středního šroubení; na to se číslo čtvrté zastaví, udělá obrat v pravo vzad a ssavý had před sebe pozorně na zem položí (obr.6);

na to odejde ku stříkačce, vyzvedne hydrantový nástavec z jeho ložisek, vytáhne ho k sobě položí jej pod stříkačku, pak postaví se rozkročmo čelem ku předu za ssavý had, který levou rukou nadhmatem blízko šroubení , pravou rukou podhmatem v rozpětí paží asi 60cm nadnáší, aby se pohybováním mezi pumpováním snad neodtrhl od šroubení.

Při delším pumpování musí občas číslo čtvrté se přesvědčiti, jestli snad šroubení ssavého hadu nepovolilo, a tím vzduch do pumpy nevpouštělo, což by přitažením klíče musil zameziti. Číslu čtvrtému pomáhající muž k nadnášení středního šroubení ssavého hadu, když jej na udané místo pozorně položil, navrátí se ihned ke svému pumpovadlu.

6/ Útok s jedním dílem hadic
Na povel:

S jedním dílem hadic - ku předu pochod !

Číslo druhé vezme ze zadního truhlíku koncovou rouru s hadicí a předá ji číslu prvnímu, které vezme rouru levou rukou podhmatem za nátrubek, aby tento palcem v případě pádu ucpati mohl, pravou rukou nadhmatem za šroubení hadice, nadzvedne paže vzhůru nad hlavu a kráčí rychlým krokem na ustanovené místo (obr.7), kde by měl proudem pracovati.

Číslo druhé, když bylo předalo koncovou rouru s hadicí číslu prvnímu, vyzvedne ještě asi pět metrů hadic a v té vzdálenosti ubírá se za číslem prvním (obr.8).

Nebyla-li snad koncová roura s hadicí spojena, učiní se následovní: Hasič vezme šroubení hadice do levé ruky a pravou rukou drže koncovou rouru kolmo, nátrubkem vzhůru, tuto na závitek šroubení natáčí  (obr.9).

Číslo třetí ihned jak druhé číslo za prvním jde, převezme vyndavání hadic z truhlíku (obr.10).

Držíc při tom pravou rukou hadice nadhmatem a levou rukou podhmatem, vysílá vždy asi na pět metrů jednoho muže z pumpovačů k nešení hadice, aby se po zemi snad nedřela, až dojde k prvnímu šroubení, které pomocí jednoho pumpovače rozevře a uloživ otcovo šroubení druhého dílu hadic do truhlíku, zavře příklop a připevní matčino šroubení prvního dílu hadice na výpustnou rouru stříkačky, otáčeje při tom pravou rukou matku šroubení od levé ruky ku pravé dolů.
Rozevření šroubení děje se následovně:

Hasič číslo třetí jak zavřené šroubení, tedy celý pár, z truhlíku na hadice vyzvedl, přivolá si jednoho pumpovače od zadního pumpovala a ponechá matčinu půlku v levé ruce, podá pumpovali otcovu do pravé ruky, oba vykročí proti sobě levýma nohama, tak aby vnitřními stranami chodidel se dotýkali, a číslo třetí pak pravou rukou matku na šroubení otevírá, otáčeje tuto od pravé ruky k levé vzhůru (obr.11). Při úplném otevření šroubení musí hasič číslo třetí dobrý pozor dáti, by kroužek ucpávací, v matce se nacházející, nevypadl.

Mezi tím došlo číslo první s koncovou rourou na hadici pevně připojenou na ustanovené místo, kde proudem pracovati má, odkud velí si o vodu, napřed ústně, později pak signálem:

Stát! a hned na to: Stříkačka číslo první (druhá atd...) spusť tok!


Na vydaný povel číslem prvním:     Stát !

velí ihned číslo třetí ústně pumpovačům, kteří vysláni byli k nešení hadic:

Položte hadice a pojďte pumpovat !

Položení hadice musí se tak státi, aby tato od stříkačky vycházejíc, byla natažena směrem, kde má číslo první pracovati, avšak za číslem prvním položí se hadice v podobě varhánek, aby mělo číslo jakousi malou zásobu hadic za sebou (obr.12), když totiž chce malý pohyb ku předu učiniti, aby nebyla hadice po celé své délce po zemi smýkána.


 Na další pak povel čísla prvního odpoví číslo třetí napřed ústně, později však signálem:

Pohotově !načež ústně velí pumpovačům: Spusť tok !

to jest, dá povel aby se pumpovati začalo, prohlédne, zda-li kohout na rouře výpustné řádně jest obrácen, aby voda z pumpy do hadice procházeti mohla, načež postaviv se tak, aby obličejem tam obrácen, kde číslo první pracuje, nadlehčuje hadici výpustné, držíc tu samou bližší rukou u stříkačky podhmatem a vzdálenější rukou od stříkačky podhmatem v rozpjetí paží asi 50cm, aby snad číslem prvním a druhým tažena ku předu hadice nečinila ostrý záhyb.
Pumpovači, kteří na vzdálenost asi 30cm od pumpovadel stojí, na povel čísla třetího:

Spusť tok !

Zakročí pravou nohou a uchopí oběma rukama nadhmatem pumpovalo, začnou pumpovati a sice přední řada nejdříve páku dolů stlačí.
Číslo druhé na daný povel číslem prvním : Stát !

Položí taktéž jako pumpovači hadici volně na zem a navrátí se ku stříkačce, odkud počne hadici výpustnou vyrovnávati, totiž jde zároveň tak, jak voda do hadice proudí, po hadici , klade tuto dlouhými hmaty levou rukou podhmatem, pravou rikou nadhmatem na zem, čímž veškeré ostré záhyby neb snad přeložení hadic odstraní (obr.13).


7/ K odjezdu pohotově
Je-li požár tak dalece uhašen, že oddělení hasičské může domů se navrátiti, tedy velí se:

Oddělení první (druhé atd..) k odjezdu pohotově !


Číslo třetí velí hned na to ústně pumpovačům :     Zastav tok !
a je-li více než jeden díl výpustných hadic upotřeben, velí se dále:

Mužstvo k hadům !

Na povel : Zastav tok !

Přestanou pumpovači pumpovati a sice dotáhne jako poslední zved poslední řada pumpovačů páku dolů, všichni pumpovači přitáhnou pravou nohu, kterou zakročenou měli, k levé noze ku předu, opustí rukama pumpovala, připaží ruce k tělu a nebyl-li vydán povel : Mužstvo k hadům ! odstoupí pumpovači od stříkačky do šiku na stranu výpustnou, jak dříve stáli a sice udělá přední řada vpravo v bok a kráčí od předního pumpovadla do přední řady šiku, zadní strana od zadního pumpovadla udělá vlevo v bok a kráčí do zadní řady šiku, jak na obrázku číslo 4.naznačeno jest. Jen poslední muž poslední řady, který je na ssavé straně stříkačky, vyčká na svém místě u pumpovadla, poněvadž jej číslo čtvrté ku své pomoci potřebuje.

Číslo čtvrté uzavře kohout ssavý a vyndá ihned koš ssavého hadu z vody, požádá jednoho z pumpovačů od předního pumpovala, aby jemu nadnášel střední šroubení ssavého hadu a sám nese koš v rukou, jde ve čtvrt kruhu ku předu stříkačky a položí ssavý had rovnoběžně se stříkačkou, košem směrem k voji.

Když pupmovač taktéž položil nadnešené střední šroubení na zem, odebere se k ostatním pumpovačům do šiku. Číslo čtvrté odebere se ku stříkačce, odpojí šroubení ssavého hadu od stříkačky a položí konec jeho tak, aby celý ssavý had podle stříkačky rovnoběžně ležel. Na to vyzvedne přední pumpovalo z ozubů ramen páky a s pozorností dříve popsanou, aby nikoho neuhodil, uloží jej na pravou stranu stříkačky.

Číslo třetí uzavře kohout výpustný a odpojí výpustnou hadici od stříkačky, odloží ji se šroubením stranou na zem, na to pak vyzvedne zadní pumpovalo z ramen páky, ovšem s toutéž opatrností jak již při zasazování pumpovadel uvedeno, aby nikoho neuhodil, a uloží pumpovalo na levé straně stříkačky. Na to jde kolem předku stříkačky, postoupí přednožmo čelem ku stříkačce voj a jde ke koši ssavého hadu, který nadzvedne dle možnosti do výše, načež číslo čtvrté taktéž uchopí ssavý had a přehmatáváním ku předu nadzvedává jej až ku šroubení, čímž se ssavý had sprostí vody (obr.14).

Na to číslo třetí položí koš ssavý na zem a jde ku stříkačce, kde společně s číslem čtvrtým upraví ssavý had a sice nejdříve na pravé straně a pak i na levé straně stříkačky, přejde při tom voj přednožmo na levou stranu stříkačky.

Na to vyzvedne číslo čtvrté opět na pravou stranu stříkačky se navrátivši hydrantový nástavec ze země a položí jej hlavou k sobě do ložisek na stříkačku, načež postaví se do svého základního postavení k zadnímu pravému kolu, čelem ku předu stříkačky.

Číslo první odpojí koncovou rouru od hadice a to tím spůsobem, že nechá si šroubení hadice v levé ruce, kdežto pravou rukou vytáčí koncovou rouru ze závitu šroubení,již pak odevzdá k uložení na stříkačku, načež se zase k hadici a sice asi do polovice délky její navrátit a čelem ku straně,kde jest otcovo šroubení, postaví, tak aby měl hadici po pravé své ruce ležeti.

Číslo druhé položí hadici na zem a odebere se do polovice délky hadice, čelem ku straně, kde šroubení matčino se nachází, kde postaví se tak, aby hadici měl též po pravé straně ležeti.

Když se tak čísla první a druhé byla u hadice sešla, oba se sehnou, zvednou hadici do výše, postaví se při tom zády k sobě a počnou přechmatáváním nad hlavou, každý ku svému konci, kde jest šroubení, sprošťovati hadici vody, kráčejíc zvolna ku předu tak, aby voda z hadice, šroubením na zemi položeném, vytékati mohla (obr.15).

Číslo první, když došlo otcova šroubení, podrží jej v ruce, kdežto číslo druhé dojdouc k matčinu šroubení, položí je pozorně na zem a jde k číslu prvnímu, které roztáhne co možná ruce od sebe a počne v podobě osmičky hadice na paže navinovati, při čemž mu číslo druhé nadzvedáváním hadice od paže pomáhá (obr.16) a sice tak dlouho, až oba ku šroubení matčině dojdou, kde šroubení s kouskem hadice číslo druhé v rukou podrží.

Na to obě čísla a sice číslo první s nabalenou hadicí na pažích, číslo druhé s koncem hadice a šroubením matčiným v rukou odeberou se k zadnímu truhlíku ku stříkačce, kam když číslo druhé připojilo šroubení, pomocí čísla čtvrtého s ostatními v truhlíku se nalézajícími hadicemi, počne hadici, tak, jak dříve urovnána byla, skládati do truhlíku, při čemž číslo první dle potřeby hadici spouští. Když hadice celá jest urovnána, připojí číslo první koncovou rouru na hadici, podá ji číslu druhému, které pak i tuto uloží do truhlíku a tento uzavře.

Na to pak odeberou se obě čísla do původních svých postavení a číslo první k voji čelem ku stříkačce, číslo druhé k zadnímu levému kolu čelem ku předu stříkačky...."


Cvičení se stříkačkou ve fotografiích

Připravili jsme pro Vás další - možná daleko jednodušší variantu jak secvičit cvičení se čtyřkolovou stříkačkou podle historických povelů. Cvičení je ve formě fotoseriálu doplněno o základní povely. (obr.pracovního stejnokroje)

V roce 1927 byl pracovní stejnokroj ujednocen do této podoby (viz. obrázek) a byl používán do roku 1937, kdy došlo k velmi výrazné změně.Na obrázku je znázorněn velitel sboru a člen hasičského družstva. Při různých ukázkách s historickou technikou, (například s ruční potahovou stříkačkou...) by měl být používán právě tento stejnokroj jako nejvhodnější.


Zdroj : "Cvičení stříkačníkův - postup cvičení s normální stříkačkou v obrazích", vydala Zemská ústřední hasičská jednota království Českého, v Horažďovicích roku 1905.
      (poznámka: slova vyznačená tučnou kurzívou jsou povely velitele vůči mužstvu)

1) Nastoupení - "Ku stříkačce nastoupit - v řad!"
2) Pochod ku stříkačce - "Ku stříkačce pochodem po-chod !"
3) Vysedání - "Vysednout!"
4) Jízda
5) Vyzbrojení I. - "Stříkačka pohotově - jedna !" Odzbrojení III. - "K odjezdu - jedna!"
6) Vyzbrojení II. - Stříkačka pohotově - dvě!" Odzbrojení II. - K odjezdu - dvě!"
7) Vyzbrojení III. - "Stříkačka pohotově - tři!" Odzbrojení I. - "K odjezdu - tři!"
8) Rozvinutí hadic I. - "Jeden díl hadic - ku předu!" + "Hadice - ku předu!"
9) Rozvinutí hadic II. - "Stát!"
10) Čerpání - "Spustit tok - tok!"
11) Rozdvojení hadic - "Hadice - zpět!"
12/ Odvodňování hadic