1888 - 1899

 

1888 - 1893

Písemné doklady o založení sboru dobrovolných hasičů v Ličně v roce 1888 se nezachovaly, proto nevíme, kdo byl prvním velitelem, kdo byl jeho zástupcem, kdo byl jednatelem, pokladníkem a zbrojmistrem. Během prvních dvou let se přihlásilo k hasičskému sboru 66 členů, z tohoto počtu bylo 6 členů zakládajících, 40 přispívajících a 20 činných. V roce 1890 postavili hasiči první zbrojnici, v roce 1892 koupili ruční stříkačku.

 

1894 - 1899

Od 18. ledna 1894 jsou zachovány zápisy ze schůzí hasičského sboru, proto informace z historie ličenského hasičského sboru budou úplnější. V tomto pětiletém období byli hasiči velmi aktivní, neustále se zdokonalovali v hašení požárů na častých cvičeních, v roce 1894 jich uspořádali celkem třiadvacet. Díky lesnímu Brandejsovi z Uhřínovic, který dodal dřevo, mohla být postavena kolna pro požární stříkačku. Na zbudování hasičského pavilonu na Českoslovanské národopisné výstavě v Praze přispěli hasiči výtěžkem z taneční zábavy 30. září 1894 a plesu 3. února 1895. Sbor se zúčastnil župních sjezdů v Liberku a v Častolovicích a zasahoval při požárech domů v Kostelci n. O., Ostašovicích a Libli. Pokud jde o majetek, vlastnil hasičský sbor kromě stříkačky a kolny s osvětlením začátkem roku 1895  123 zlatých. V lednu 1894 byly provedeny nové volby činovníků. Předsedou sboru byl zvolen Josef Kubec, velitelem Jan Plašil, náměstkem Josef Vašátko, jednatelem František Kapoun, pokladníkem František Guttner, zbrojmistrem Josef Matějka.

V květnu téhož roku muselo dojít ve výboru ke změně, která byla vynucena sudikací velitele Josefa Plašila, jeho funkci převzal dosavadní jednatel František Kapoun, novým jednatelem byl zvolen Josef Hovorka. K další změně došlo v únoru 1895, kdy pokladní, učitel František Guttner, byl přeložen na školu ve Lhotách, za něho byl zvolen František Pitr. Další změny se týkaly funkcí jednatele a zbrojmistra, které převzali Josef Matějka a Josef Vašátko.

23. června 1895 uspořádali ličenští hasiči župní sjezd, na němž se představili v nových stejnokrojích, které stály 172 zlatých a 5 krejcarů. Na jejich zakoupení přispěl starosta obce 60 zlatými, předseda sboru 23 zlatými a 5 krejcary, místní správce 10 zlatými. Večer před slavností se konalo čepobití, ráno po budíčku bylo vítání hostů a sborů ze župy. Celá obec se vyšňořila, na domech vlály prapory, návštěvníci župního sjezdu byli vítáni u dvou ověnčených bran. Odpoledne koncertovala dechová hudba a konalo se cvičení 366 hasičů. Podle vyjádření župního starosty bylo cvičení provedeno bezvadně. Župní sjezd, hojně navštívený veřejností z místa a okolí, byl večer ukončen taneční veselicí v místním hostinci. Na vstupném bylo vybráno 92 zlatých 20 krejcarů, vydání činilo 79 zlatých 3 krejcary, takže pro hasičskou pokladnu zbylo 13 zlatých 17 krejcarů.

13. ledna 1896 se vzdal funkce velitel František Kapoun, místo něho byl zvolen Josef Vašátko, dále byli zvoleni Josef Matějka jednatelem, František Pitr pokladníkem a Jan Červinka zbrojmistrem. Volby se prováděly vždy tajně pomocí hlasovacích lístků. V létě se sbor zúčastnil slavnosti 25 let trvání sboru v Rychnově n. Kn. a několika církevních slavností.

15. června 1898 bylo v obci oslaveno desetileté výročí trvání sboru s bohatým programem. Po bohoslužbách v místním kostele a uvítání hostů a spolku, se konal ve dvě hodiny průvod účastníků obcí, v němž byla i děvčata v národních krojích. Po slavnostním projevu Josefa Macháčka z Javornice, který byl místopředsedou župy, následoval koncert dvanáctičlenné kapely z Vojenic a večer taneční zábava, které se tehdy všeobecně říkalo věneček. 29. června 1898 se ličenští hasiči zúčastnili župního sjezdu v Koldíně a 25. srpna oslavy pětadvacetiletého trvání sboru v Týništi n. Orl.

Rok 1899 začal hasičským plesem, který však skončil hubeným ziskem pouhých 61 krejcarů. Hasičská pokladna dostala však 20 zlatých od Františka Kapouna, kterému byl předán diplom čestného členství. Hasiči zasahovali třikrát za sebou u požárů v Domašíně v únoru toho roku. Sboru byla za to vyplacena za přípřež částka 6 zlatých 65 krejcarů.