1980 - 1988

 

1980 - 1984

1980 hořela porodna prasnic v Hřibinách, ličenští požárníci pomáhali spolu s dalšími sbory oheň likvidovat. Po vítězství v okrskové soutěži v Nové Vsi  následovalo 3. místo v okresním kole v Kostelci n. O.  Odměněni byli tito členové SPO: Milan Malý, Antonín Vilímek, Josef Truhlář, Jan Hartman, Miroslav Padrián ml. Čestné uznání Svazu požární ochrany ČSSR bylo předáno jako výraz díků za dobrou spolupráci s místní požárnickou organizací předsedovi JZD Lično ing. Antonínu Zaňkovi, předsedovi MNV Josefu Valentovi a ředitelce školy Marii Truhlářové. Věrnostní medaile za 40 let činnosti v požárním sboru byly předány Janu Talavaškovi, Jaroslavu Tomasovi a Jaroslavu Krbovi. Za 30 let činnosti převzali medaile Jan Baše, František Dostál, František Kopecký, Bohuslav Kašpar, František Plašil z č. 13, Josef Štěpánek st., František Plašil z č. 33, František Votroubek, František Štěpánek, Josef Votroubek.

16. května 1981 se  ličenské družstvo mužů zúčastnilo soutěže požárních družstev u příležitosti 110 roků trvání sboru v Kostelci n. O.  V okrskové soutěži 1981 neuspělo, bylo diskvalifikováno za rozpojení hadic při štafetě. Na pozvání ZO SPD v Dubenci se zúčastnili požárníci z Lična soutěže tamějšího okrsku, za celkové účasti 30 družstev vybojovali osmé místo. K menšímu požáru došlo 30. září 1981 na chatě pana Kropáče, bývalý majitel Václav Koráb. V komíně se vznítil zazděný trám, oheň byl téměř v zárodku místními požárníky uhašen.

Členská základna se v roce 1982 rozrostla na 75 členů, během roku přibylo 12 členů, z toho 9 žen.  Vítězství družstva mužů na okrskové soutěži v Byzhradci doplnilo 6. místo v okresním kole v Dobrušce.

Na výroční členské schůzi byli zvoleni do výboru tito členové:
         Josef Tošovský - předseda
         Jan Hartman - místopředseda
         Jan Krystuf - politicko-výchovný referent
         Zdeněk Škop - referent prevence
         Václav Talavašek - velitel
         Václav Stodůka - jednatel
         Jan Baše - hospodář
         Miroslav Padrián - organizační referent
         Jaroslav Vilímek - materiálně technický referent
         Josef Šesták - referent CO
         Miloš Štěpán - referent mládeže
         Bohumila Slováčková - referentka mládeže
         Milena Šestáková - referentka žen
         Alena Padriánová - kronikářka

V roce 1983 získalo 9 členů odznak Vzorný požárník III. stupně, 7 členů věrnostní odznak za 30 let činnosti v SPO, dva členové za 40 let činnosti a 1 člen za 50 let. Mladší a starší žáci se v tomto roce zúčastnili požárnické soutěže v Častolovicích, kde obsadili 5. a 13. místo. O jejich přípravu na  soutěž se starali Bohumila Slováčková a Miloš Štěpán.  Požárníci ve své obci připravili okrskovou soutěž požárnických družstev, kterou vyhráli. Na výborové schůzi 28. prosince 1983 byl navržen a schválen výbor pro pořádání oslav 100 let požárního sboru v Ličně. Byli v něm Josef Tošovský, Josef Štěpánek, Jan Baše, Jaroslav Tomas st., Jan Talavašek, Josef Valenta, Alena Padriánová, Antonín Zaňka a Jana Škopová.

V roce 1984 bylo v evidenci SPO 81 členů, z nichž bylo 12 žen. Bylo uskutečněno 10 praktických cvičení, 5 teoretických a 2 taktická. V okresní soutěži mladých požárníků se mladší žáci umístili na 7. místě, starší žáci na 3. místě. Družstvo mužů vyhrálo okrskovou soutěž v Černíkovicích.

 

1985 - 1988

Rok 1985 byl velmi úspěšný v brigádnické činnosti. Při plnění závazku bylo odpracováno 1.179 hodin, odvedeno 94 q starého železa a usušeno 50 q sena. Třiatřicetkrát darovali ličenští požárníci krev. Organizace získala dalších šest nových členů, takže celkový počet stoupl na 87 členů. V týdnu požární prevence odpracovalo 16 členů 174 hodiny. Kromě dvou relací v obecním rozhlase a přednášky ve škole o nebezpečnosti požárů  uspořádala ZO SPO den otevřených dveří v požární zbrojnici. Nekompletní družstvo mužů obsadilo v okrskové soutěži až 4. místo.

Na výroční členské schůzi 19. října 1985 byli zvoleni do výboru ZO SPO:
         Jan Hartman - předseda
         Josef Šesták - místopředseda
         Václav Stodůlka - jednatel
         Václav Talavašek - velitel
         Jan Baše - hospodář
         Zdeněk Škop - referent prevence
         Miroslav Padrián - organizační referent
         Jaroslav Vilímek - materiálně technický referent
         Josef Štěpánek - referent CO
         Milena Šestáková - referentka žen
         Alena Padriánová - kronikářka
         František Štěpánek - revizor účtů
         Jiří Padrián - revizor účtů

V závazku na rok 1986 bylo odpracováno 740 hodin zdarma, tento bod byl překročen o 100%. Jan Krystuf dobře připravil mladé požárníky pro soutěž Plamen, v Kvasinách se děvčata umístila na 4. místě z 15 kolektivů, chlapci na 6. místě. Bylo uskutečněno 28 praktických, teoretických a taktických cvičení a přednášek. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže dvou okrsků v Trnově, kde se umístilo na 4. místě. 8 členů se zúčastnilo zkoušek při udělení odznaku Vzorný požárník III. stupně a 3 členové získali odznak "Vzorný požárník II. stupně."

Rok 1987 byl ve znamení příprav na oslavu stoletého výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Ličně. Shromažďovaly se materiály včetně fotografií pro almanach, aby mohl být vydán v I. pololetí jubilejního roku 1988, připravovaly se návrhy odměn a udělení diplomů pro zasloužilé požárníky a podobně. Preventivní prohlídky budov včetně rekreačních chalup byly ukončeny již 21. března 1987. Mladší žáci se umístili v okresní soutěži požárnických družstev v Kvasinách na 6. místě.

Program oslav stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Ličně byl stanoven na sobotu a neděli 2. a 3. července 1988. První den se bude konat od 16 hodin slavnostní schůze, následovat bude společenský večer. Druhý den se uskuteční veřejné cvičení několika sborů Svazu požární ochrany z okresu Rychnov n. Kn. za účasti místních požárníků. Nedělní program bude zpestřen promenádním koncertem dechové hudby.