2006

Výroční valná hromada se konala 27.1.2007


VVH se tentokrát konala ve  vinárně, která byla opět otevřena. Výbor se v roce 2006 scházel na svých  schůzkách pravidelně i když ne v plném počtu.


25.2 se konal  ostatkový průvod, kterého se zúčastnilo 32 masek a jako tradičně jsme se strojili  v truhlárně fa. Triztal. Tentokrát se   v průvodu představil v novém obleku laufr. Kontakt na zakoupení zajistil F. Talavašek a  společně se Sokolem jsme se na něj složili.


22.4. jsme uskutečnili  sběr železného šrotu. Bylo sebráno 7150kg starého  železa a 50kg hliníku.


květnu byla v opravě Liazka, protože došlo k prasknutí gufera na pravém zadním kole a k následnému  zamaštění brzdového obložení, které bylo nutno vyměnit. Opravu provedla firma  Ota Moravec Rychnov n/Kn. Další opravou, kterou jsme provedli svépomocí, byla  oprava startéru u Avie. Opravu provedli Petr Dokulil a Míra Jedlinský. Máme také  rozebranou Ps 12, protože u ní upadl ventil, ale jelikož to je starý typ, zatím  jsme ho nesehnali. Tím ovšem není snížena akce schopnost, protože máme rezervní.


V květnu rovněž probíhala příprava na soutěž.


srpnu se tentokrát  neuskutečnila ani posvícenská zábava, protože není kde ji uspořádat  (hospoda je pořád zavřená), a navíc v posledních letech velice klesla  návštěvnost. Kdo ale chtěl mohl využít  posezení ve vinárně, kde bylo nabízeno tradiční posvícenské pohoštění.


V průběhu roku se několik členů  zúčastnilo přípravy a posléze i zkoušek pro získání odbornosti a znalostí z   represivní činnosti. Je to odbornost Hasič I - III. stupně a řadí se od III. až po nejvyšší  I. Zkouška se skládala z testu a ústních otázek  před komisí. Dvě stě otázek je rozděleno do čtyř oblastí: požární taktika,  technické prostředky, technický výcvik a speciální zásahy. Z původně osmi členů   se  závěrečných zkoušek 9.prosince zúčastnilo jen pět, a to Petr Dokulil,  Miroslav Jedlinský, Michal Truhlář, Václav Kopecký a Jan Hartman, kteří  odbornost společně s dalšími 16 členy z okrsku č. 7 získali.


3.12. jsme jako vždy rozsvítili vánoční strom.            


Stav  členské základny se opět  změnil. V květnu se přihlásil David Šesták, který posílil naše soutěžní  družstvo a ke konci roku se někteří odhlásili a to: Lubomír Grund, Lenka  Korábová, Hana Krystufová, Lenka Plegerová a Marta Kopecká. Takže stav členů  k dnešnímu dni je 85  z toho 70 mužů a 15 žen.


Změna ve výboru M. Koráb -  Miroslav Jedlinský.


Změna v KRK - Radka Škopová


Jubilanti pro rok 2007:

Václav Kopecký - 50 let

František Horký - 60 let

Antonín Vilímek - 60 let

František Plašil - 85 let

Roman Škop - 40 let

Josef Tošovský - 40 let

Marie Hartmanová - 50 let


Pro zajímavost - František Plašil  je členem hasičů v Ličně nejdéle a to už dlouhých 65 let!


V návaznosti na  integrovaný záchranný systém, by  se měly rozšiřovat okruhy působnosti sborů JPO  5, které jsou vybaveny cisternou, čerpadly, motorovou pilou apod. V prvním sledu  vyjíždí HZS a JPO 2  a  JPO 3,  a  pokud by byl rozsah události  větší,  povolával by se takovýto sbor. Okruh by měl být asi 15 km.